Peter Kuba v Církvi víry Prostějov

Peter Kuba

V sobotu 20. října 2012 kázal v Církvi víry Prostějov pastor Peter Kuba. Peter Kuba je pastorem sborů Církve víry v Praze, Ostravě a Kresťanského spoločenstva v Žilině na Slovensku.

Kázal na téma „Naplnění Boží vůle“. Probuzení vždy v církvi vyplaví i to, co je navíc. Například ty, kteří sami sebe pasují na kazatele a usurpují místo v Božím díle, které jim nenáleží. Musíme zjistit, jaké je naše místo v Božím díle. Bůh si vytvořil zvláštní lid. Bůh žehná toho, kdo má obřezané srdce. Máme být horlivými lidmi. Křesťanství je o tom, že jsme hlavně požehnáním pro lidi okolo nás a nemyslíme pouze sami na sebe.

Stěžejními verši kázání byla 2 Tim 3,1-9:

Toto však věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha. Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. Od takových se odvracej. K nim patří ti, kteří vnikají do domů a podmaňují si lehkověrné ženy, které jsou obtížené hříchy a hnané rozličnými žádostmi, které se stále učí, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy. 8 Jako se Jannés a Jambrés postavili proti Mojžíšovi, tak se i tito lidé stavějí proti pravdě. Jsou to lidé se zvrácenou myslí, neosvědčení ve víře. Ale dále nepostoupí, neboť jejich nerozum bude všem zřejmý, jako byl i nerozum oněch dvou.

Zde apoštol Pavel hovoří o křesťanech, kteří škodili lidem v církvi. Pavel vyzýval Timotea, ať před hříchem nezavírá oči. Musíme sami sebe chránit, ať se nám to nestane. Ochráníme se cvičením ve zbožnosti. Jedna z věcí, která ničí srdce křesťana, je milování peněz. Cvičením proti milování peněz je dávání. Křesťan musí být dobrým a šlechetným člověkem. Zlé chování křesťanů dělá hanbu Bohu i božímu lidu. Lidé kolem nás musí vědět, že jsme dobrými lidmi. Jednejme tak, ať nepoškodíme probuzení a Boží dílo. Důležitý je náš charakter a ne rituály, které ve svém životě dodržujeme. Bůh je dobrý a požehná nás. Bůh je láska. Křesťané mají být šťastní.

Probuzení je nezastavitelné, pokud se lidé nenechají oklamat. Každý dokáže udělat něco velkého. Je důležité se dostat do požehnání a neméně důležité je naučit se v požehnání žít. Nemyslet pouze na sebe, ale především na druhé. Poslední časy, jak jsou popsané v Bibli, budou nebezpečné a nebude lehké si zachovat čisté srdce. Zachovat si bohabojný život je umění. Každý z nás musí bojovat s tím, aby neupadl do hedonismu a světskosti. V našem životě musí být touha být uprostřed dění, navraťme se k horlivému životnímu stylu. Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.