Církev

 Shromáždění Prostějov    Církev není pouze budova nebo nějaká instituce řízená státem. Církev je skupina lidí, kterých se osobně dotkl Bůh a kteří zažili to, co Bible nazývá znovuzrozením. Lidé z církve se setkávají na společných bohoslužbách.

   Možná se ptáte proč? O tom se píše v Bibli, že tam, kde se sejdou dva nebo tři v Ježíšově jménu, tak tam je Ježíš přítomný. A tam, kde je Ježíš přítomný, se dějí zázraky. Bible říká: „Bůh, který stvořil svět a všechno, co je v něm, Pán nebes a země, nepřebývá v chrámech stvořených lidskýma rukama.“ Bůh neurčil speciálně vysvěcenou budovu na to, aby v ní mohly být bohoslužby. Proto nezáleží na místě, kde se lidé z církve setkávají.

  Ale není jedno, jak bohoslužba probíhá. Bohoslužbu ustanovil Bůh a v Bibli můžeme přesně vidět, jak má taková bohoslužba probíhat. Skládá se z uctívání Boha – z radostné chvály, kdy člověk slouží Bohu a kázání Božího slova, kdy Bůh slouží člověku.

  Jsme obyčejní lidé – křesťané. Setkáváme se v Prostějově, ale i v mnoha dalších městech a místech  v Česku i na Slovensku.

 Jsme součástí celosvětového hnutí vrámci letničně-charismatického křesťanství. Věříme, že život každého člověka má smysl,  že každý člověk na zemi je jedinečný a má své speciální poslání určené Bohem.

   Říkáme, že milujeme svobodu, ale dobrovolně se podřizujeme tomu, který za nás zemřel na kříži a vstal z mrtvých – náš Pán, Boží Syn Ježíš Kristus. Věříme, že jsme dostali od Boha skutečný život, který pokračuje i po fyzické smrti a mluvíme o tom i s ostatními lidmi, protože tento dar od Boha je pro každého.

 Podporujeme uplatňování morálky a konzervativních hodnot v našem každodenním životě a chceme takto ovlivňovat lidi okolo nás. Věříme, že i v dnešní uspěchané době je prostor pro „dobrou zprávu“ pro každého člověka bez ohledu na věk a společenské postavení. Tou dobrou zprávou je evangelium.

Průběh bohoslužby

Chvála     Na začátku vede hudební skupina chvály – dynamické písně, které oslavují Boha. Ke chvále se postupně přidávají všichni lidé, kteří jsou na bohoslužbě přítomni. Tímto vyjadřujeme Bohu vděčnost a úctu. Potom následuje sbírka, nebo-li dobrovolné dávání našich financí na Boží království. Věříme tomu, co je napsáno v Bibli o financování církve, že chod církve má být financovaný z dobrovolných příspěvků svých členů, a že církev má být i v tomto nezávislá na státu. Sbírka je také činnost, kterou vzdáváme Bohu úctu.

  Po sbírce a modlitbě přichází pastor nebo jiný kazatel, který vyučuje biblické pravdy z Božího slova. Někdy se pastor modlí za konkrétní potřeby lidí, ať už je to modlitba spasení, modlitba za děti i za jiné potřeby lidí, modlitba za křest v Duchu Svatém, modlitby za nemocné nebo za těžké životní situace.

   Shromáždění trvá asi tři hodiny. Po skončení je vždy prostor na osobní rozhovory nebo modlitby.

  Pravidelná veřejná shromáždění se konají v neděli v 10.00 hod. a ve středu v 18.30 hod.

  Církev víry je státem uznaná a registrovaná církev.

 

Najdete nás na adrese:

Církev víry, sbor Prostějov
Svatoplukova 4272/45a
796 01  Prostějov

 

Zveme Vás na naši bohoslužbu a budeme rádi, když naše pozvání přijmete.