Otče náš, Mark Zechin

Mark Zechin, Církev víry, Prostějov, 15. 4. 2015

Dne 15. 4. navštívil náš sbor Mark Zechin. Tento pastor slouží romské populaci v Trebišově. Velmi povzbudivé bylo zejména svědectví, jakým způsobem získala církev v Trebišově sborovou budovu. V těchto prostorách se koná také služba pro děti, kde se běžně shromažďuje více než 200 znovuzrozených dětí.

Hlavním tématem kázání bylo „Jak se modlit?“ z Lukáše 11.kap. od 1. verše. Tuto modlitbu není třeba doslova opakovat, je to pouze vzor. Zároveň není jen ústním projevem, ale člověk by ji měl prožít. Je důležité věci porozumět, ne jen slepě opakovat. Mnohdy se tato modlitba nazývá „modlitbou Páně“ nebo „Otčenáš“. Toto pojmenování není ale úplně výstižné. Součástí modlitby je i „Pane, odpusť nám“, ale Ježíš se nepotřeboval nikdy modlit za odpuštění hříchů. Proto je výstižnější tuto modlitbu nazvat „modlitbou věřících“.

Bůh je milující Otec. Matouš 7:7-11 říká „Proste a bude vám dáno…“ Nemáme vzdávat své modlitby, dokud nebudou vyslyšeny. Bůh je dobrý a nedá svým dětem nic zlého. I přes mnohdy špatné zkušenosti s vlastním pozemským otcem si zachovej důvěru v Boha jako dobrého Otce. Nestačí informace jen mít, ale je důležité vztah s Bohem jako milujícím Otcem prožít a přijmout Jeho požehnání. Nežij ve strachu z trestu, ale v očekávání požehnání.

Ve Staré smlouvě mohlo přijít požehnání, pokud člověk dodržoval Zákon. Z toho plynulo velké břímě. Příchodem Ježíše se toto změnilo a přišla milost na život věřících. Břemeno Zákona bylo odstraněno. Vyhoď ze svého batohu zlost, hořkost a zlé věci, Ježíšovo břemeno je lehké. Nasaď si proto Ježíšův batoh a modli se, aby se děla Boží vůle jako je v nebi, tak i na zemi. Ježíš tě může uzdravit. Uzdravení a osvobození je Ježíšova vůle i konkrétně pro tebe. V Malachiáši najdeme slovo „Já jsem Pán a já se neměním“. Pokud byla Boží vůle uzdravovat v době, kdy byl Ježíš na zemi, je to Jeho vůle i dnes. V dobách apoštolů se děly i takové zázraky, že už jen stín apoštolů dokázal uzdravit nemocného. V knize Zachariáš najdeme verš, který se dá přeložit jako „Bůh má uzdravení v paprscích světla“.

Součástí modlitby z Matouše 7. Kapitoly je i „přijď tvé království“. Boží království je ve vás, protože Kristus jako král přebývá ve vás. Pokud v sobě neseš svatost kvůli Králi, je přítomná ve tvém životě změna. Takto můžeš změnit atmosféru v místě, kam přijdeš. Uvědom si, že Ježíš není jen Králem, ale je Tvým Králem. Pokud jsi tuto skutečnost prožil, plyne z ní tvůj vlastní vztah s Bohem.