Návštěva senior pastora Jaroslava Kříže

 V sobotu 21. dubna 2012 naši církev navštívil senior pastor Jaroslav Kříž.

Jaroslav KřížBohoslužbu jsme zahájili chválami a uctíváním našeho Pána, prožili jsme velkou radost a naplnili jsme Duchen Svatým. Pastor nás povzbudil k vítězství v bojích víry. Přinesené slovo hovořilo k situacím, ve kterých se křesťané často ocitnou: Co si počít a jak zvítězit, když se nacházíme v bouřích a tlacích?

Stěžejním slovem z Bible, které k tématu hovoří, bylo z Lk 8,22-25. „Jednoho dne vstoupil on i jeho učedníci na loď, řekl jim:“přeplavme se na druhý břeh jezera.“Když odrazili od břehu a plavili se, usnul. Tu se snesla na jezero bouře s vichřicí, takže nabírali vodu a byli ve velkém nebezpečí. Přistoupili a probudili ho se slovy: „Mistře, Mistře, zahyneme!. On vstal, pohrozil větru a valícím se vlnám, i ustaly a bylo ticho. Řekl jim: “Kde je. Vaše víra? Oni se zděsili a užasli. Říkali mezi sebou: „Kdo to jen je, že rozkazuje větru i vodám, a poslouchají ho?“

Ježíš byl s učedníky v bouřce na lodi, a přesto se báli a nevěřili jeho slovu, že se dostanou na druhý břeh, Pán je za to pokáral.

Člověku nestačí jen pozvat Ježíše Krista do svého života a tak si myslet, že bude jeho život lehký, stejně životní bouře přijdou, důležité je dostat se na druhý břeh. Učedníci vyčítali Pánu: „Ty na nás nedbáš, hyneme! Nevěřili jeho slovu a vzbudili ho.

My potřebujeme vědět, jaký je Boží názor na situaci, v které se nacházíme, musíme zjistit od Boha konkrétní Slovo a toho se držet v modlitbách a v mluvení. Jakým způsobem takové slovo najít?

Hledej v Bibli, jak jiní lidé řešili podobné situace, medituj nad verši, slovo k tobě promluví a stane se blízké tvému srdci.

Nebo k tobě může Bůh promluvit přímo, nebo skrze kázané slovo. Dávejme si pozor na jazyk, abychom nekazili Boží jednání s námi svými zlými řečmi.

Ďábel dává do našich myšlenek tu nejhorší variantu, jak naše bouře skončí. Ale ty si buď jistý, že když k tobě promluví Bůh, tak víš, jak to skončí. Slova jsou tajemstvím úspěchu. Když budeš mluvit v rozporu s tím, co říká Boží slovo, tak se Boží slovo ve tvé situaci nikdy nenaplní.

Jaroslav KřížV příběhu Jonáše (Jonáš 1,1-4) vidíme obraz člověka, který se bouří proti Bohu a do bouřky se dostane vlastní vinou a neposlušností. Co charakterizuje vzbouřeného křesťana? Nemodlí se (Jon 1,5-6). Ale i Jonáš byl zachráněn a to proto, že nakonec po všech útrapách se začal modlit a věřil, že ho Bůh zachrání.

Připomněli jsme si také krále Davida, který byl úžasnou osobností, mimo jiné i proto, že prošel vítězně velkým pronásledováním, a nesčetným množstvím tlaků a konfliktů. Vždy se spoléhal na svého Boha, volal ho na pomoc a věřil, že mu pomůže a vysvobodí ho. V Davidových žalmech vidíme, jak se modlil, jaká slova mluvil a stalo se mu podle jeho víry a podle jeho slov. 

Po kázaném a velmi povzbudivém slově zazněla ještě výzva k pozvání Ježíše do svého života. Dopředu před shromáždění se postavili 3 lidé a učinili ten večer Ježíše svým spasitelem. Bylo to nádherné završení večera a my jsme vděčni a radujeme se z každého obráceného člověka. Chvála patří našemu Pánu.

Jana Kirnerová

 

Další fota – autor Pavel Hála: