Dr. Anne Moore v Církvi víry Prostějov

Dr. Anne Moore, Prostějov 31.7.2012

V úterý 31. 8. 2012 náš sbor Církve víry v Prostějově navštívila Dr. Anne Moore. Manželé Dr. Bill Moore a Dr. Anne Moore pastorují asi třítisícový sbor Livingway Family Church v Brownswille v Texasu.

Shromáždění s Dr. Anne Moore bylo určeno ženám. Do Prostějova přijely také ženy z Brna a Hradce Králové. Sál prostějovského sboru byl téměř plný. Dr. Anne Moore je velice dynamická a charismatická kazatelka, která dokázala svým projevem zaujmout. Nebylo na ní vůbec poznat, že k nám musela cestovat dva dny a teprve před chvílí dorazila z vídeňského letiště do Prostějova.

Její povzbudivé kázání bylo na téma „Čas čekání“. Stěžejními verši byl Izajiáš 40,28-31. Iz 40,28-31 28„Copak to nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zemské končiny, není unaven ani vyčerpán – jeho moudrost je nezměrná! 29On dává sílu znaveným a vysílené umí posílit. 30Mladí jsou unavení, zesláblí, mládenci klopýtají a padají, 31kdo ale v Hospodina doufají, ti nabývají nových sil: Vznášejí se jako na orlích perutích, běží a nejsou vyčerpáni, kráčí a nejsou znaveni.“

Bůh nám dává sílu, když jsme slabí, pokud svoji naději vkládáme v Hospodina. Musíme se naučit čekat a být trpěliví. Stejně jako David, který měl zaslíbení, že se stane králem. Než se tak stalo, tak čekal a chválil Boha. Církev musela čekat na Ducha svatého. Eliáš čekal na Elíšu. Noe, když stavěl archu, tak to také trvalo, než se zaslíbení naplnilo. A on sám byl terčem posměchu, ale nevzdal se a čekal na naplnění toho, co mu Bůh řekl. I my se musíme naučit trpělivě čekat.

Bůh nám dal vše, co potřebujeme. Když čekáme na nějaké zaslíbení od Hospodina, nestačí jenom sedět a čekat. Při našem očekávání nemůžeme být líní, musíme se umět pozvednout.

Dr. Anne Moore zmínila také verše z listu Jakuba. Jk 1,2-4  2„Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek. 3 Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. 4Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo.“

Máme si UŽÍVAT, když máme nějaké obtíže. Máme říct: „Bože Ty na tom pracuj!“ Když na zlé situaci zapracuje Bůh, zjistíme pak my, že jsme jiní. Buďme trpěliví. Bůh nám během prožívání zlých situací slouží.

Někdy je problém se cítit dobře, když prožíváme něco zlého. Naučme se najít alespoň špetku radosti v každé situaci. Při čekání na zaslíbení si najděme nějakou radost. I když se situace nevyvíjí podle našich představ, nemáme se rozčilovat. Bůh zná cíl naší cesty a Bůh určí, kdy se do toho cíle dostaneme. Buďme trpěliví a nechme Boha na nás pracovat. Při čekání je důležitá trpělivost, laskavost a víra.

Když čekáme na zaslíbení, dejme pozor na to, abychom se nevydali boční cestou. Někdy máme pocit, že nás Bůh vede oklikou, tak Mu chceme „trochu pomoci“. Uděláme-li chybu, nemůžeme se z toho zhroutit, ale pokračujme dál po Boží cestě.

Na závěr nás ženy Dr. Anne Moore povzbudila v tom, abychom byly nadšené pro Ježíše, naše nadšení zasáhne i lidi okolo nás. Oheň, který je v nás, zapálí ty, co jsou venku.