Taxovi v Prostějově

Jesus TaxDne 26. 4. 2012 nabralo jaro na své intenzitě. Citelně se oteplilo a jarní atmosféra byla cítit i v prostějovské církvi posilněné  církví z Brna, pro kterou přišel dlouho očekávaný den „D“.

Již třetí rok po sobě nás v tento den požehnali svojí návštěvou manželé Taxovi z Mexika, sloužící v apoštolském a prorockém pomazání s důrazem na budování rodin. Už vícekrát jsme měli možnost setkat se s jejich dynamickou „latino – americkou“ službou, a proto bylo od začátku shromáždění mezi lidmi znát vzrušení.

Po moderních a osvěžujících chvalách nás pastor Jesús Tax krátce povzbudil k vydávání skutečného svědectví života.  Nato dal prostor manželce Virginii, která k církvi promluvila na odkaz  2Pt 1kap. 3-11 verše, že pokud jsme jednou řekli Bohu své „ANO“ na jeho povolání, pak toto ano musí být navždy a je třeba držet své srdce připravené pro Krista a hledat Boha každý den, protože Pán nám dal svá drahá zaslíbení a chce, abychom mohli participovat na Jeho darech. To je důvod, proč po nás chce ctnost, sebeovládání, bratrskou náklonnost a další ovoce křesťanského charakteru. Každý den tak také máme vykoupení v Jeho krvi a možnost nechat na kříži svoji starou přirozenost a lidskou logiku bránící vstoupit do požehnání. Pokud Boha zrána hledáme, slibuje, že se nám dá poznat, protože je Bohem, který má plány a cíle s člověkem a dává mu své dary. Pak i člověk je povinován se modlit, jak tyto dary uplatnit.

Po Virginii se ujal slova pastor Tax a na odkazu vyjití synů Izraele z Egypta a z knihy Písní ukázal, že jaro je čas první zeleně a po zimě jde o čas zpěvu, a že nejen v přírodě přichází čas dobrých změn a očekávání, ale že také Pán přinesl svoji oběťí změnu ze zimy, aby v tomto ročním období zahájil jedno velké jaro vydávající své úrody, a že tato doba je ideální pro růst církve.

Izraelci dostali na jaře příkaz prolití krve beránkovy a pak i doma jedli beránka, což je obrazem Boží přítomnosti v rodině. Tím uprostřed všech ran Egypta, i když jsou velké krize rodin a hodnot, dává Bůh na rodinu ochranu. Je třeba obrazně jíst z těla Kristova, pít z jeho krve na každý den, tedy každý den hledat jeho radu a pomoc, protože každý den má dost svého trápení.

Pak se kazatel ještě více zaměřil na rodiny a zacílil na důvody jejich pádu – Zem byla stvořena pro člověka a ne pro satana. První problémy ale vznikly v rodině. Když Adam s Evou zhřešili, přímým důsledkem bylo to, že satan si vzal děti – Kaina a Ábela. Proto je třeba se modlit, aby Bůh intervenoval v našem životě a na Zemi vůbec. Jesús nás v malém intermezzu také upozornil, že modlitbu spojenou s hříchem Bůh neslyší a mnoho zdravotních problémů lidí je spojeno s jídlem, protože to je vzaté ze Země, která je pod kletbou. Přidal i zjevení, že když dá satan do těla chorobu, tak spolu s ní dá i strach.

Pak pokračoval na příkladu z 2Kor 11.3, Zj 17 a 18 kap. a Jeremjáše 44.15-17 a Jer 7.18, odkud jasně vysvítá, že destrukce a pád rodin se odvíjí od působení teritoriálních duchů, babylonského systému a modloslužby, což přináší úplné převrácení hodnot, s čímž mají v Mexiku bohaté zkušenosti.  Především muž disponuje v rodině autoritou, aby věci změnil. To pramení z Pánova výroku na kříži, když řekl: „Dokonáno jest.“ Tím dle Žd 2.14-15 zničil ďábla.

Pastor Tax nás vedl k vítězství, ke kterému je třeba vědět, že se potřebuji naplnit Boží láskou, která nepřichází jinak než skrze Ducha Svatého. Musím si uvědmit, že hřích dává satanovi operační prostor, ale Pánova krev hřích snímá (Řím 5.2). Dle 1.J 3.12 se satan snaží zaútočit na naše prvotiny, prvorozené děti a ani žádné požehnání není automatické.  Musíme lámat tzv. „ pevnosti v ovzduší“. Bůh nás v tom ale nenechal beze zbraní a dal jednu obzvlášť mocnou, a tou je manželská modlitba,  kdy platí pravidlo –

„Jeden zažene stovky, ale kde jsou dva ve shodě, zaženou tisíce“.

Po tomto výživném a hutném pokrmu z Božího Slova nám bratr Tax vydal i osobní svědectví o tom, jak Bůh uzdravil jeho manželství, a jak po společném půstu a modlitbě dostali od Boha zjevení o autoritě, kterou mají, když se jim Zlý pokusil vzít syna José Davida. Ale jejich modlitba ho vysvobodila z téměř jisté smrti (sám José David je dnes také mocným Božím služebníkem a souběžně s rodiči sloužil v našich dalších sborech).

Jesus TaxPřed vyvrcholením bohoslužby nás kazatel ještě upozornil na to, že žijeme v časech útoku na rodiny, ale proti tomu máme moc Boží a dva zásadní příkazy – odpuštění a lásku. Ani odpuštění ani láska ovšem nejsou o našich emocích, ale my milujeme, protože Bůh miluje nás. A když muž miluje manželku, tak i ona zůstane ve svatosti (Mt 8.16-17). Z velkých zbraní máme také moc vyhánět démony mluveným Slovem a můžeme kárat choroby.

Na závěr setkání se za nás řečník modlil, lámal útlak duchovních sil a prohlašoval „jaro“, což bylo téměř hmatatelně cítit. Za každého jednotlivce a manželské páry se Virginia s Jesúsem ještě i osobně pomodlili a bratři a sestry odcházeli domů povzbuzení, naplnění Duchem Svatým a vystrojení mocí a odhodláním pro všechno, co leží před námi.

Video